top of page
最新動態
Pumpkin Spice
感謝神,黃鑫蕊姊妹、單興聖弟兄受洗,求主帶領,榮歸主名。
IMG_8367

IMG_8367

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

教會清潔日

IMG_8370

IMG_8370

教會清潔日

教會清潔日

8月6号教會清潔日
弟兄姐妹齊心協力,里里外外窗明幾淨!
bottom of page